ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຮູ້ພາສາຫວຽດນາມແລ້ວ ປີ 2018

 

ແຈ້ງການສໍາລັບນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານ ປີ 2018 ທີ່ຮູ້ພາສາຫວຽດນາມແລ້ວ ໃຫ້ພົວພັນກັບມະຫາວິທະຍາໄລເອງເລີຍຕາມຂໍ້ຕົກລົງລຸ່ມນີ້