ທຶນການສຶກສາ ລັດຖະບານຢີ່ປຸ່ນ (JDS) ສົກປີ 2019

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຂອງທຶນ, ຂົງເຂດວິຊາຮຽນທີ່ສາມາດສະເໜີ, ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການສະໝັກທຶນໄດ້ຖືກລະບຸໃນເອກະສານຄຳແນະນຳສະໝັກທຶນ (JDS Application Guidelines) ແລະ ເວັບໄຊ

http://jds-scholarship.org/  ເພື່ອລົງທະບຽນສະໝັກ. 

ເຊິ່ງທຶນ JDS ນີ້ແມ່ນ ຈະເປີດຮັບຟອມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ - 18 ຕຸລາ ປີ 2019.