ເວັບໄຊທຶນການສຶກສາຕ່າງປະເທດ

 

  CSC  ປະເທດ ສປ ຈີນ http://www.csc.edu.cn
  JDS  ປະເທດ ຢີປຸ່ນ http://www.jds-scholarship.org/country/laos/
  TICA  ປະເທດໄທ http://www.tica.thaigov.net/main/en/services3061