ພາລະບົດບາດ

       ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາໃນການຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາແລະນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດໂດຍມີຈຸດມຸ້ງໝາຍສອງປະການຄື: (ນຶ່ງ) ປະກອບສ່ວນດັດສົມກະແສການກໍ່ສ້າງນັກຮຽນນັກສຶກສາໃຫ້ໄປສົມຄູ່ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພາລະກິດປົກປັກຮັກສາແລະ ພັດ ທະນາປະເທດຊາດກໍຄືການເຊຶ່ອມໂຍງ​​ເຂົ້າກັບສາກົນ, ແລະ (ສອງ) ຕິດຕາມດູແລ​ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມນັກຮຽນນັກສຶກສາໃຫ້ມີລະບຽບວິໄນແລະ ມີ​​ເງຶ່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງສົມສ່ວນແລະ ຮອບດ້ານຕາມສາມລັກສະນະຫ້າຫລັກມູນການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ.

​       ເພຶ່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ກົມ​​ໄດ້ວາງໜ້າທີ່ໃຫຍ່ໆຂອງຕົນຄືດັ່ງນີ້:

       ໜ້າທີ່ໃຫຍ່ອັນທີນຶ່ງ ແມ່ນ ໜ້າທີ່ການແນະນໍາວິຊາຮຽນ-ວິຊາຊີບແກ່ນັກຮຽນທີ່ຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ. ນີ້ເປັນໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນຂອງກະຊວງເພຶ່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້​​ເກີດສາມຄວາມສອດຄ່ອງຄື ໃຫ້ນັກຮຽນ​​​ໄດ້ຮຽນໃນວິຊາທີ່ຕົນມັກ, ໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນໃນວິຊາທີ່ເໝາະສົມກັບລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ແລະ ອັນທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດກວ່າໝູ່ ແມ່ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນໃນວິຊາທີ່ຈະມີຮຽກເຮັດງານທໍາເວລາຮຽນຈົບອອກໄປ.

       ໜ້າທີ່ໃຫຍ່ອັນທີສອງ ແມ່ນ ໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະທຶນການສຶກສາ​​ເພຶ່ອໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ. ກົມ​​ເປັນຜູ້ຊອກແລະສັງລວມແຫລ່ງທຶນຕ່າງໆມາຢູ່ຈຸດດຽວ, ປະສານກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນເພຶ່ອປະກາດຮັບສະໝັກແລະຄັດເລືອກເອົາຜູ້ໄປຮຽນ. ຢູ່ຈຸດນີ້ກົມຍຶດໝັ້ນໃນຫລັກການ ສົ່ງເສີມຜູ້ດີຜູ້ເກັ່ງພ້ອມກັນນັ້ນກໍຮັບປະກັນລູກຫລານກຸ່ມຄົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທີ່ຮຽນໄດ້ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຕໍ່ເຊັ່ນກັນຕາມນະໂຍບາຍທາງສັງຄົມຂອງພັກ ແລະລັດ, ໃນໄລຍະນີ້ກະຊວງກໍໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກບ້ານຫລືເມືອງທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍວຽກງານສາມສ້າງ.

       ໜ້າທີ່ໃຫຍ່ອັນທີສາມ ແມ່ນເມຶ່ອນັກຮຽນນັກສຶກສາໄດ້ເຂົ້າຮຽນແລ້ວ ກົມມີໜ້າທີ່ຕິດຕາມປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ໃຫ້ມີເງຶ່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນທີ່ເອຶ້ອອໍານວຍການແກ່ການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງສົມ ສ່ວນແລະຮອບດ້ານ. ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຮຽນເອົາຄວາມຮູ້​​ເທົ່ານັ້ນ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຝຶກຝົນທາງດ້ານຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ຝຶກແອບຮ່າງກາຍໃຫ້ມີສຸກກະພາບແຂງແຮງ, ຝຶກຝົນເອົາທັດສະນະ​​ແຮງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮຽນຮູ້ຄວາມຈົບງາມ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊຶ່ນທີ່ຖືກຕ້ອງຊຶ່ງພວກເຮົາເອີ້ນກັນວ່າສີລະປະສຶກສາ.

       ໜ້າທີ່ໃຫຍ່ທີສີ່ ແມ່ນ ເມື່ອເວລານັກຮຽນນັກສຶກສາຮຽນຈົບ, ສໍາລັບຜູ້ເປັນພະນັກງານມາຮຽນ ກົມມີໜ້າທີ່​​ເຮັດໃບນໍາສົ່ງກັບຄືນກົມກອງທ້ອງຖິ່ນເດີມ;ສໍາລັບຜູ້ເປັນນັກສຶກສາສາມັນທີ່ຮຽນຈົບ, ກົມຈະຊ່ວຍຊອກວຽກໃຫ້ຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ​​ນອກນັ້ນສໍາລັບຜູ້ຮຽນຈົບຈາກຕ່າງປະເທດ, ກົມຍັງເປັນຜູ້ອອກຢັ້ງຢືນ​​​ການຮຽນກໍຄືໃບປະກາດໃຫ້.

       ໜ້າທີ່ໃຫຍ່ທີຫ້າອັນສຸດທ້າຍກົມມີໜ້າທີ່​​​ຕິດຕາມສະພາບການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາຂອງຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບ: ຮຽນຈົບໄປແລ້ວຫາວຽກໄດ້ບໍ? ໄດ້ວຽກຢູ່ໃສ? ຄວາມຮູ້ທີ່ຮຽນມາ​​ໃຊ້ວຽກໄດ້ບໍ? ແລະ ອຶ່ນໆຊຶ່ງຂໍ້ມູນເລົ່ານີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຫລາຍໃຫ້ແກ່ວຽກການ​​ແນະນໍາວິຊາຮຽນແກ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາລຸ່ນຕໍ່ໆໄປ ແລະ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ​​ໃນວຽກງານການປັບປຸງໂຄງການຫລັກສູດຂອງຕົນ​​ເພຶ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານແຮງງານຂອງສັງຄົມ.