ຄະນະ: ພາກວິຊາ ກະເສດສາດ ສະຖາບັນ: ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ
ທີ່ຕັ້ງ: ນາເຄືອ ບ້ານ: ນາເຄືອ ເມືອງ: ແຂວງ: ວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: (+856 23) 400152 ໂທລະສານ: (+856 23) 400152
ຕູ້ໄປສະນີ: ອີເມລ໌: tcvp2015@gmail.com
ເວັບໄຊ: www.tcvp2015.edu.la