ຄະນະ: ພາກວິຊາ ຄະຫະກຳ ສະຖາບັນ: ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ສະຫວັນນະເຂດ
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ: ພົນໂຍທາ ບ້ານ: ຫົວເມືອງໃຕ້ ເມືອງ: ໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ
ໂທລະສັບ: (+856 41) 212149 ໂທລະສານ: (+856 41) 212120
ຕູ້ໄປສະນີ: ອີເມລ໌: savanh.tech@gmail.com
ເວັບໄຊ: www.stvcsavan.com