ຄະນະ: ພາກກະສິກຳ ສະຖາບັນ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ (ຊຽງຂວາງ)
ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ລີ່ ບ້ານ: ລີ່ ເມືອງ: ແປກ ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ
ໂທລະສັບ: (+856 61) 213295 ໂທລະສານ: (+856 61) 213295
ຕູ້ໄປສະນີ: ອີເມລ໌: itve.xkh@hotmail.com
ເວັບໄຊ: www.ivetsxkh.La