ສະຖາບັນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ປະເພດສະຖາບັນ: ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ 5 ແຫ່ງ
ທີ່ຕັ້ງ: ກິໂລແມັດທີ 7 ບ້ານ: ຈັດສັນ ເມືອງ: ປາກເຊ ແຂວງ: ຈຳປາສັກ
ໂທລະສັບ: (+856 31) 260158 ໂທລະສານ: (+856 31) 260158
ຕູ້ໄປສະນີ: null ອີເມລ໌: null
ເວັບໄຊ: http://www.cu.edu.la